Общи условия за ползване на сайта

>
Общи условия за ползване на сайта

Авторско право:

Този уебсайт е собственост на „Промяната е живот“ ЕООД, Вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 206005020 и всяко лице, което осъществи достъп до него, се съгласява с настоящите условия за ползването му. „Промяната е живот“ ЕООД е еднолично дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. ВАРНА, р-н Приморски ул. Генерал Цимерман No 12, ет. 4, ап. 9.  Съдържанието на този уебсайт е със защитени авторски права. 

Фирменото лого и надписите „changeislife”, “Промяната е живот”, “Живот без зависимост” са запазена комбинирана международна търговска марка както и търговска марка на Европейския съюз, собственост на „Промяната е живот“ ЕООД и са под закрилата на Закона за марките и географските означения и сродните му международни закони. Забранено е използването на фирменото лого за каквито и да било цели без изричното писмено съгласие на „Промяната е живот“ ЕООД. Забранено е копирането, предаването, промяната и разпространението на част или на цялото съдържание на този уебсайт в каквато и да е форма, както и използването му за каквито и да било публични или търговски цели без предварителното писмено разрешение от „Промяната е живот“ ЕООД. 

Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели от този уебсайт е позволено, само при условие, че нe премахвате фирменото лого, бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността.

Посочените в този уебсайт имена на продукт и или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Забранено е използването на която и да е търговска марка, посочена в този уебсайт без разрешението на нейните собственици.

Ограничаване на отговорността:

„Промяната е живот“ ЕООД, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на деловата дейност), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други уеб сайтове, свързани с този сайт или материалите, информацията и услугите, в който и да е от тях.

„Промяната е живот“ ЕООД не гарантира, че този уебсайт не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем.“Промяната е живот“ ЕООД не гарантира и не носи отговорност за съдържанието на други уеб сайтове, към които има връзки от неговия уебсайт, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

„Промяната е живот“ ЕООД си запазва правото да променя без предизвестие съдържанието на този уебсайт като не поема задължение да уведомява посетителите за настъпили такива промени.

Сигурност и поверителност:

Неразделна част от настоящите Общи условия е Политика за защита на личните данни на „Промяната е живот“ ЕООД.

„Промяната е живот“ ЕООД гарантира, че полага максимални усилия да запази сигурността и поверителността на всяка лична информация, която му е била предоставена от потребителите на този уеб сайт и кандидати за работа. Предоставянето на лични данни е доброволно.

„Промяната е живот“ ЕООД не изисква от потребителите на този уебсайт да изпращат каквато и да е информация, представляваща лични данни  по  смисъла  на  Закона  за  защита  на  личните  данни и Регламент  (ЕС)  2016/679  на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни с изключение на лицата, кандидатстващите за работа, и регистрираните в уебсайта пациенти по отношение  на предоставяните от  тях  лични  данни  на лицата,  които  са  упълномощени  да получават от името на съответния пациент информация, доставяна от „Промяната е живот“ ЕООД.

Събирането и обработването на личните данни е само за служебни цели и се извършва чрез криптирана връзка, с ограничен достъп само от оторизирани лица, които се идентифицират в сайта  с  уникално потребителско име  и  пароли. Събраните  лични данни не  са  предмет на продажба, отдаване под наем и/или предоставяне на трети лица под каквато и да е форма за маркетингови и/или други цели.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart