Политика за защита на личните данни

>
Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни е разработена на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и във връзка със Закона за защита на личните данни.

Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което желае да получи достъп до специализирана онлайн платформа на  „Промяната е живот“ ЕООД, както и при участие в игри, томболи или други промоционални кампании, организирани от „Промяната е живот“ ЕООД и негови партньори.

Настоящата политика се прилага при достъп до услугите и платформата на „Промяната е живот“ ЕООД https://changeislife.bg и е неразделна част от Общите условия.

1. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

„Промяната е живот“ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206005020, с предмет на дейност Предоставяне на социални услуги в общността – личен асистент; социален асистент; домашен помощник; домашен социален патронаж; откриване на заведения за социални услуги – дневни центрове, защитени жилища, център за социална рехабилитация и интеграция; център за временно настаняване; приемна грижа; кризисен център; център за настаняване от семеен тип и др., което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

„Промяната е живот“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. Варна 9000, район р-н Приморски, ул. Генерал Цимерман No 12, ет. 4, ап. 9 По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните на следните координати за връзка: имейл: dpo@changeislife.bg ;

2. КАКВИ ДАННИ, ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ СЕ ОБРАБОТВАТ

2.1. В зависимост от конкретните цели и основания „Промяната е живот“ ЕООД обработва посочените по – долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

2.1.1 Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на „Промяната е живот“ ЕООД и пациента:

– три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, постоянен адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

– три имена, ЕГН, постоянен адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява;

– номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

– данни, събирани при плащане, направено към „Промяната е живот“ ЕООД – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път;

– данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на услугите/леченията и плащанията; 

2.1.2. Данни, изготвени и генерирани от „Промяната е живот“ ЕООД в процеса на предоставяне на услугите: – счетоводни документи за извършени изследвания/лечения– съгласно счетоводното и данъчно законодателство:

– гласов запис на телефонните разговори с оператор.

– гласов запис на телефонните разговори, инициирани от наш оператор от кол център при връщане на обаждане, потвърждение за искана информация и цена;

– IP адрес при посещение на уебсайта www.changeislife.bg , платформата за проверка на пациентско състояние и/или история на лечение https://results.changeislife.bg ;

– информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания, които са направени от и към контактните ни центрове, електронна поща, писма, информация за заявките ви, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;

– информация за кредитен лимит ако е приложимо.

2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

2.2.1. Обработване на данните, които са необходими за сключване или изпълнение на договора за покупко – продажба. „Промяната е живот“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

– Идентифициране на пациент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за услуга; Идентифицирането на пациент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – защитен дом, регистратура, консултант, специалист, психолог, лекар,телефонни номера за обслужване на пациенти, електронна форма за контакт;

– Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги; 

– Обслужване и отговор на пациентски оплаквания/запитвания/жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

– Плащане на сметки, разсрочване, отсрочване на дължими суми;

– Проверка на техническа възможност за предоставяне на услуга;

2.2.2. В изпълнение на свои законови задължения, „Промяната е живот“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

– Изготвяне на оферта с предложения за сключване на договори с преддоговорна информация, включваща информация за състояние,  лечение, обслужване на отказ от сделка;

– Водене на заповедно и изпълнително производство при непогасени дължими вземания от пациенти, с предоставяне на компетентния съдебен орган и изпълнител на договори, протоколи, месечни сметки/фактури и др. документи удостоверяващи задълженията;

– Предоставяне на информация за пациента по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

– Управление на предоставени съгласия ;

– Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за получени услуги;

– За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

2.2.3. „Промяната е живот“ ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на пациента за тяхното обработване за следните цели:

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „Промяната е живот“ ЕООД – обработват личните Ви данни от името на „Промяната е живот“ ЕООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни 

– Кредитни бюра/агенции с цел извършване на кредитна оценка на платежоспособността Ви, в случай, че сте се съгласили;

– Лица, които по възлагане на „Промяната е живот“ ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

– Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас; 

– Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

– Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

3.2. Други администратори на лични данни, на които „Промяната е живот“ ЕООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Промяната е живот“ ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

4. ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно – осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо – предавателни протоколи, договори за услуги и доставка и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

„Промяната е живот“ ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по – дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на пациенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за услуга, както и за по – дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение.

Запис на глас – телефонните разговори – един месец от провеждане на разговора;

5. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ „Промяната е живот“ ЕООД:

Като наш пациент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „Промяната е живот“ ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

5.2. да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

5.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, в следните случаи:

– същите не са нужни повече за целите, за които се обработват; 

– оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им; 

– обработването на данните е признато за незаконно; 

– националното или европейското законодателство изискват това;

5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи: 

– при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на „Промяната е живот“ ЕООД да провери точността на данните; 

– установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити; 

– желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че „Промяната е живот“ ЕООД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; 

– при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

5.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от „Промяната е живот“ ЕООД в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия: 

– обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; 

– обработването се извършва по автоматизиран начин.

5.6. да възразите пред „Промяната е живот“ ЕООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.

5.7. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие.

5.8. да изпратим жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че смятате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

5.9. да потърсите право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени;

5.10. да бъдете уведомен когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, като „Промяната е живот“ ЕООД следва да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомило надзорния орган за нарушението.

МОЖЕ ЛИ ДА ОТКАЖЕТЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „Промяната е живот“ ЕООД И КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТОВА

За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на „Промяната е живот“ ЕООД. Непредставянето на следните данни препятства възможността „Промяната е живот“ ЕООД да сключи договор с Вас:

– три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;

– три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява; 

– номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

– данни, събирани при плащане, направено към „Промяната е живот“ ЕООД 

– номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, във връзка с извършване на плащането по банков път;

– данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни 

– потребителско име и плащанията

– горните са приложими и за физически лица представители на юридическите лица, с които „Промяната е живот“ ЕООД сключва договор.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart